REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „Armia Księdza Marka” (dalej jako „Regulamin”)

§ 1 SŁOWNICZEK

Sklep – sklep internetowy funkcjonujący na stronie internetowej www.armiaksiedzamarka.pl prowadzony przez Sprzedającego (definicja poniżej), sprzedający za pośrednictwem Internetu produkty znajdujące się w jego ofercie;

Sprzedający – Agnieszka Kowalska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kowalscy Studio Agnieszka Kowalska, zarejestrowaną pod adresem Glinno 125B, 64-300 Nowy Tomyśl, wpisaną do CEIDG RP pod Numerem Identyfikacji Podatkowej: 6972160941, REGON: 382473863, adres e mail: kowalska_agnieszka@onet.pl

Strona internetowa – strona internetowa pod adresem www.armiaksiedzamarka.pl, za pośrednictwem której Sprzedający prowadzi działalność w zakresie sprzedaży produktów znajdujących się w ofercie;

Klient – każda osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie;

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 – dalej jako „Kodeks Cywilny”).

Koszyk – element funkcjonalny Sklepu, który umożliwia Klientowi dokonanie zakupów za pośrednictwem Strony internetowej.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania i warunki korzystania ze Sklepu m.in. dokonywania przez Klienta/Konsumenta zakupów, realizacji zamówień, prawa odstąpienia, reklamacji i zwrotów.
 2. Sprzedający prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o poszczególnych produktach zamieszczane są na Stronie internetowej.
 3. Do korzystania ze Sklepu „Armia Księdza Marka” konieczne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu, zainstalowaną przeglądarką internetową oraz posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Klient może skontaktować się ze Sklepem „Armia Księdza Marka” w następujący sposób:
  • adres pocztowy : Glinno 125B, 64-300 Nowy Tomyśl.
  • adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@armiaksiedzamarka.pl

§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ, ZMIANY W ZAMÓWIENIACH

 1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sprzedającego 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 15:00, w soboty, niedziele oraz święta rozpatrywane będą od rana (godz. 9:00) następnego dnia roboczego.
 2. Sprzedający realizuje zamówienia na terenie Polski.
 3. Informacje o produktach prezentowane na Stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
 4. Klient przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych produktów ze Sprzedającym. Wysłane przez Sprzedającego potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej i stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Klientem/Konsumentem a Sprzedającym.
 5. Przy złożeniu zamówienia Klient/Konsument musi dokonać następujących czynności:
  • Dokonać wyboru zamawianego produktu,
  • Wypełnić formularz dostępny na Stronie internetowej oraz zaakceptować Regulamin.
  • Zweryfikować poprawność podanych danych, wybrać formę wysyłki i formę płatności.
  • Zaakceptować wypełniony formularz poprzez złożenie zamówienia i dokonać płatności.
 6. W sprawach dotyczących zamówienia Sprzedający będzie się kontaktować z Klientem/Konsumentem telefonicznie na numer podany przy składaniu zamówienia lub w formie korespondencji elektronicznej na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia.
 7. W przypadku niedostępności produktu oferowanego w Sklepie i zamówionego przez Klienta, Sprzedający poinformuje o tym niezwłocznie Klienta/Konsumenta w treści wysłanej korespondencji elektronicznej.

§ 4 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I DOSTAWY

 1. Realizacja zamówienia następuje po potwierdzeniu otrzymania płatności na rachunek bankowy Sprzedającego.
 2. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku zamówienie zostaje anulowane, o czym Klienta/Konsument zostanie poinformowany  na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia.
 3. Przesyłka, oprócz zamówionego produktu, zawiera: dokument zakupu – oryginał faktury VAT.
 4. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 3 dni roboczych i jest uzależniony od dostępności danego produktu oraz wybranej formy płatności. W przypadku płatności przelewem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności za zamówienie na rachunku bankowym Sprzedającego (tj. datą uznania rachunku bankowego Sprzedającego kwotą należności za zamówienie).
 5. Koszty przesyłki zamówień ponosi Klient/Konsument.
 6. Klient/Konsument, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania istnieje możliwość sporządzenia protokołu szkody w obecności kuriera. Protokół szkody przesłany do Sprzedającego wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

§ 5 CENA, SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta/Konsumenta zamówienia.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen produktów. Uprawnienie to nie ma wpływu na ceny Produktów odnoszących się do zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
 3. Klient/Konsument ma do wyboru następujące formy płatności: przelew na konto bankowe tradycyjne, szybki przelew online przez bramkę płatniczą tpay.com

§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki odstąpić od umowy, nie podając przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu na adres pocztowy Sprzedającego lub adres poczty elektronicznej wskazane w §2 pkt 4 Regulaminu.
 2. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedającego.
 4. Sprzedający nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 5. Zwracany produkt należy odesłać wraz z otrzymaną fakturą lub innymi dokumentami, o których mowa w § 4 pkt 3 Regulaminu na adres pocztowy Sprzedającego z dopiskiem „Zwrot”.
 6. Zwrot dokonanych przez Konsumenta płatności następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsumentowi przysługuje zwrot poniesionych pierwotnie kosztów dostawy zakupionego Produktu, jednak w kwocie nie wyższej niż koszt oferowanego przez Sprzedającego najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia rzeczy. Za datę dokonania zwrotu płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Sprzedającego.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej, w sposób wykraczający poza konieczny, do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.

§ 7 REKLAMACJE

 1. Sklep jest zobowiązany dostarczyć Klientowi produkty niewadliwe. W przypadku, gdy dostarczony produkt okaże się wadliwy (niezgodny z umową), Klient/Konsument ma prawo złożyć reklamację tj. zażądać wymiany rzeczy na wolną od wad.
 2. Jeśli wymiana rzeczy na wolną od wad okaże się niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów, Sprzedający zwróci Klientowi zapłaconą kwotę.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji Sprzedający poinformuje Klienta w formie korespondencji elektronicznej (e-mail) o dalszym sposobie postępowania.
 4. Aby złożyć reklamację należy się skontaktować ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej, który jest wskazany w §2 pkt 4 Regulaminu. Następnie w celu skorzystania ze swoich uprawnień Klient/Konsument zobowiązany jest do odesłania reklamowanego produktu i opisu przyczyn jego reklamacji.
 5. W przypadku, gdy Klient odeśle reklamowany to produkt, Sprzedający zwróci mu koszt nadania takiej przesyłki na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu.

§ 8 DANE OSOBOWE

 1. Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Agnieszka Kowalska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kowalscy Studio Agnieszka Kowalska, zarejestrowaną pod adresem Glinno 125B, 64-300 Nowy Tomyśl, wpisaną do CEIDG RP pod Numerem Identyfikacji Podatkowej: 6972160941, REGON: 382473863, adres e mail: kowalska_agnieszka@onet.pl
 2. Dane osobowe Klientów pozyskiwane podczas korzystania ze Strony internetowej będą przetwarzane przez Sprzedającego do poniższych celów:
  • w celu realizacji zawartej umowy sprzedaży po złożeniu zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  • w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedającego – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w tym:
  • w celu dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • w celach statystycznych i analitycznych, gdzie uzasadnionym interesem Sprzedającego jest możliwość dokonywania analiz i statystyk prowadzonych przez niego działań,
  • w celu marketingu bezpośredniego
  • w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie drogą mailową Przetwarzanie odbywa się wówczas na podstawie zgody Klienta – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 3. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym.
 4. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania lub do czasu cofnięcia zgody. W zależności od celu przetwarzania opisanego pkt 2 powyżej, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać:
  • do celu realizacji umowy sprzedaży – przez okres 6 lat od chwili zawarcia umowy,
  • do celu dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia roszczeń,
  • o celów statystycznych i analitycznych – do chwili wniesienia sprzeciwu lub przez okres 3 lat od chwili pobrania danych osobowych,
  • do celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie – do chwili cofnięcia zgody lub przez okres 3 miesięcy od udzielenia przez nas ostatniej odpowiedzi,
 5. W przypadku przetwarzania danych osobowych Klienta na podstawie udzielonej zgody, Klient może w dowolnym momencie bez podania przyczyny cofnąć swoją zgodę. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Klientów, których Sprzedający dokonał przed jej cofnięciem.
 6. Dane osobowe Klientów mogą być udostępnione:
  • firmom kurierskim w zakresie niezbędnym do dostarczenia produktów,
  • firmom informatycznym w zakresie niezbędnym do obsługi naszych systemów informatycznych, w tym Sklepu internetowego,
  • organom państwowym lub jednostkom realizującym zadania publiczne w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków ustawowych.
 7. Klient ma prawo do żądania od Sprzedającego dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw wystarczy napisać do Sprzedającego na adres mailowy. Klient ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych Klienta narusza przepisy RODO.
 8. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

§ 11 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wykorzystywanie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek materiałów publikowanych na Stronie internetowej Sklepu (w szczególności zdjęć, opisów produktów, znaków towarowych) bez pisemnej zgody Sprzedającego pod rygorem nieważności jest zabronione.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od 01.12.2019r. Treść Regulaminu dostępna jest na Stronie internetowej
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na Stronie internetowej. Zamówienia złożone przez Klienta przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  (Dz.U. z 2019 r. poz. 134).